نمایه شده  عنوان آدرس
1 پایگاه استنادی علوم جهان اسلام http://ecc.isc.gov.ir/showJournal/22375
2 پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی http://www.sid.ir/Fa/Journal/JournalList.aspx?ID=3710
3 پایگاه اطلاعات نشریات کشور http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6025
4 پایگاه مجلات نور https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/864/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85