فریمان ابراهیم زاده استاد
دکترا
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی