مسعود آذربایجانی استاد
دکترا
دانشگاه علوم پزشکی ایران