لیست مقالات موضوع قران و علوم تربیتی


  • دسترسی آزاد مقاله

   1 - مطالعه تطبیقی اقناع درمدل یادگیری ومدل قرآن
   انسان درزندگی خود بادیگران ارتباط برقرارمی¬کند.برقراری ارتباط به قصد تأثیرگذاری بر دیگران است. این تأثیرگذاری، در قالب اقناع درعلم ارتباطات و روان¬شناسی اجتماعی مورد مطالعه قرار می¬گیرد. به خاطر اهمیت تأثیرگذاری بر دیگران، مدل¬های گوناگونی ابداع شده است. یکی از مدل¬ه چکیده کامل
   انسان درزندگی خود بادیگران ارتباط برقرارمی¬کند.برقراری ارتباط به قصد تأثیرگذاری بر دیگران است. این تأثیرگذاری، در قالب اقناع درعلم ارتباطات و روان¬شناسی اجتماعی مورد مطالعه قرار می¬گیرد. به خاطر اهمیت تأثیرگذاری بر دیگران، مدل¬های گوناگونی ابداع شده است. یکی از مدل¬های اقناع،مدل«یادگیری» است که به وسیله¬ی«کارل هاولند» ابداع شده است. این مدل دو مؤلفه¬ی اساسی«عناصر ارتباط و ظرفیت¬های روان¬شناسی یادگیری» را پایه¬ی مدل خود قرار داده و به بررسی میزان تأثیرگذاری این دو می¬پردازد.قرآن¬کریم مجموعه¬ای از پیام¬های الهی به بندگان استکه برای تأثیرگذاری بر آن¬ها نازل شده است. این کتاب مقدس،مدلی برای ارائه پیام¬هایش دارد. مدل قرآن دارای سه مؤلفه¬ است. مؤلفه¬ها¬ی مدل قرآن عبارتند از: عناصرارتباط؛ ظرفیت¬های روان¬شناسی و تفکر. این مقاله به مطالعه¬ی تطبیقی مدل یادگیری با مدل اقناعی قرآن می پردازد تا وجوه اشتراک و تفاوت مؤلفه¬ها¬ی موجود در این دو مدل را واکاوی کند . جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   2 - مطالعه تطبیقی اقناع درمدل یادگیری ومدل قرآن
   انسان درزندگی خود بادیگران ارتباط برقرارمی¬کند.برقراری ارتباط به قصد تأثیرگذاری بر دیگران است. این تأثیرگذاری، در قالب اقناع درعلم ارتباطات و روان¬شناسی اجتماعی مورد مطالعه قرار می¬گیرد. به خاطر اهمیت تأثیرگذاری بر دیگران، مدل¬های گوناگونی ابداع شده است. یکی از مدل¬ه چکیده کامل
   انسان درزندگی خود بادیگران ارتباط برقرارمی¬کند.برقراری ارتباط به قصد تأثیرگذاری بر دیگران است. این تأثیرگذاری، در قالب اقناع درعلم ارتباطات و روان¬شناسی اجتماعی مورد مطالعه قرار می¬گیرد. به خاطر اهمیت تأثیرگذاری بر دیگران، مدل¬های گوناگونی ابداع شده است. یکی از مدل¬های اقناع،مدل«یادگیری» است که به وسیله¬ی«کارل هاولند» ابداع شده است. این مدل دو مؤلفه¬ی اساسی«عناصر ارتباط و ظرفیت¬های روان¬شناسی یادگیری» را پایه¬ی مدل خود قرار داده و به بررسی میزان تأثیرگذاری این دو می¬پردازد.قرآن¬کریم مجموعه¬ای از پیام¬های الهی به بندگان استکه برای تأثیرگذاری بر آن¬ها نازل شده است. این کتاب مقدس،مدلی برای ارائه پیام¬هایش دارد. مدل قرآن دارای سه مؤلفه¬ است. مؤلفه¬ها¬ی مدل قرآن عبارتند از: عناصرارتباط؛ ظرفیت¬های روان¬شناسی و تفکر. این مقاله به مطالعه¬ی تطبیقی مدل یادگیری با مدل اقناعی قرآن می پردازد تا وجوه اشتراک و تفاوت مؤلفه¬ها¬ی موجود در این دو مدل را واکاوی کند . جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   3 - مطالعه تطبیقی اقناع درمدل یادگیری ومدل قرآن
   ابراهیم  کاملی حسام¬الدّین  آشنا
   انسان درزندگی خود بادیگران ارتباط برقرارمی¬کند.برقراری ارتباط به قصد تأثیرگذاری بر دیگران است. این تأثیرگذاری، در قالب اقناع درعلم ارتباطات و روان¬شناسی اجتماعی مورد مطالعه قرار می¬گیرد. به خاطر اهمیت تأثیرگذاری بر دیگران، مدل¬های گوناگونی ابداع شده است. یکی از مدل¬ه چکیده کامل
   انسان درزندگی خود بادیگران ارتباط برقرارمی¬کند.برقراری ارتباط به قصد تأثیرگذاری بر دیگران است. این تأثیرگذاری، در قالب اقناع درعلم ارتباطات و روان¬شناسی اجتماعی مورد مطالعه قرار می¬گیرد. به خاطر اهمیت تأثیرگذاری بر دیگران، مدل¬های گوناگونی ابداع شده است. یکی از مدل¬های اقناع،مدل«یادگیری» است که به وسیله¬ی«کارل هاولند» ابداع شده است. این مدل دو مؤلفه¬ی اساسی«عناصر ارتباط و ظرفیت¬های روان¬شناسی یادگیری» را پایه¬ی مدل خود قرار داده و به بررسی میزان تأثیرگذاری این دو می¬پردازد.قرآن¬کریم مجموعه¬ای از پیام¬های الهی به بندگان استکه برای تأثیرگذاری بر آن¬ها نازل شده است. این کتاب مقدس،مدلی برای ارائه پیام¬هایش دارد. مدل قرآن دارای سه مؤلفه¬ است. مؤلفه¬ها¬ی مدل قرآن عبارتند از: عناصرارتباط؛ ظرفیت¬های روان¬شناسی و تفکر. این مقاله به مطالعه¬ی تطبیقی مدل یادگیری با مدل اقناعی قرآن می پردازد تا وجوه اشتراک و تفاوت مؤلفه¬ها¬ی موجود در این دو مدل را واکاوی کند . جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   4 - شناسایی و رتبه‌بندی حیطه‌‌های پژوهش در حوزه مطالعات میان‌رشته‌ای دانش قرآنی و علوم تربیتی
   لیلا خسروی مراد زهرا نقی زاده زهرا  فیضی حمیدرضا یونسی
   خطاپذیری دانش بشر، ماهیت مکمل‌سازی و چندتباری بودن دانش نیاز به مطالعات میان¬رشته‌ای در علوم‌انسانی را ایجاب می‌کند؛ در این میان، دانش قرآنی با مطالعه در دو شاخه علوم‌قرآنی (به طور خاص) و معارف قرآنی در حوزه مطالعات میان‌رشته‌ای قرار می‌گیرد؛ و از سوی دیگر تربیت و مفاهی چکیده کامل
   خطاپذیری دانش بشر، ماهیت مکمل‌سازی و چندتباری بودن دانش نیاز به مطالعات میان¬رشته‌ای در علوم‌انسانی را ایجاب می‌کند؛ در این میان، دانش قرآنی با مطالعه در دو شاخه علوم‌قرآنی (به طور خاص) و معارف قرآنی در حوزه مطالعات میان‌رشته‌ای قرار می‌گیرد؛ و از سوی دیگر تربیت و مفاهیم مرتبط با آن در بحث علوم تربیتی در رشته‌های دانشگاهی جای می‌گیرد. در این راستا و با توجه به اهمیت این مطالعات، مقاله حاضر با هدف شناسایی زمینه‌های پژوهشی در حوزه مطالعات میان‌رشته‌ای در دو دانش معارف قرآنی و علوم‌تربیتی تدوین شده است. روش انجام این پژوهش از نظر روش‌شناسی کیفی و با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای و اسنادی انجام شده است. جامعه آماری شامل منابع کتابخانه‌ای و اسناد مرتبط بوده است. برای رسیدن به هدف پژوهش از معیارهای اندازه‌گیری و وزن‌های شناسایی شده توسط فیضی و نقی‌زاده (1395) استفاده شده است. بدین‌وسیله محقق با استفاده از این معیارها به بررسی منابع اطلاعاتی هر یک از وزن‌ها در رشته‌های علوم‌تربیتی و معارف قرآنی پرداخته است؛ نتایج به دست آمده نشان می‌دهد علوم‌تربیتی در آموزش غیر ‌رسمی نیاز به پژوهش بیشتری دارد و در دانش قرآنی، میزان پژوهش در شاخه معارف قرآنی بالاتر است. همچنین امکان پژوهش قرآنی در هر سه نوع آموزش وجود دارد، اما در رشته آموزش غیر رسمی بیشترین وزن را به خود اختصاص داده است. جزييات مقاله