• فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - (تجلي مفاهيم قرآنی در باغ ایرانی با تاکید بر سوره انسان( نمونه موردی: باغ دولت آباد یزد
    محمدرضا  پورجعفر
    در این مقاله ابتدا با مطالعه با غهای ایرانی بويژه دوره اسلامي و بررسی خصوصیات کلی و فضای کالبدی آن)آب، گياه و....( به بررسی عناصر باغ پرداخته شده است. سپس با بررسي و جستجو در متن قرآن بويژه سوره انسان و تفاسير مربوط به آن )تفسيرالميزان و تفسير نمونه( عناصر بهشت قرآني در چکیده کامل
    در این مقاله ابتدا با مطالعه با غهای ایرانی بويژه دوره اسلامي و بررسی خصوصیات کلی و فضای کالبدی آن)آب، گياه و....( به بررسی عناصر باغ پرداخته شده است. سپس با بررسي و جستجو در متن قرآن بويژه سوره انسان و تفاسير مربوط به آن )تفسيرالميزان و تفسير نمونه( عناصر بهشت قرآني در عناصر باغ دولت آباد بازخواني گرديده است. اين بازخواني از طريق تحليل كالبدي- فضايي باغ دولت آباد و انطباق با مفاهيم قراني صورت پذيرفته است. هدف از اين مطالعه استخراج وجوه اشتراك نعمتهاي باغ بهشت با عناصر باغ دولت آباد بوده و تكنيك مورد استفاده در اين پژوهش، توصيفي- تحليلي است. گردآوري اطلاعات از طريق بازديد، برداشت ميداني و كتابخان ه اي بوده و آناليز اطلاعات جمع آوري شده بر اساس قياس آنها از تفاسير قرآني بويژه تفسير الميزان انجام گرديده است. نتايج به دست آمده نشان م يدهد كه عناصر موجود در باغ ايراني در سوره انسان با عنوان نعمتهاي بهشت قرآني ياد شده است كه اين نعمتها بصورت عيني و ذهني در هم در كالبد باغ و هم در باور طراح آن استعاراتي مادي و معنوي به جا نهاده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - بررسی جایگاه آواها در حرکت بخشی به تصاویر ادبی صحنه های قیامت در قرآن کریم
    مجید  صمدی
    خصایص صوتي هر زبان اولين بخش ماهيت همه زبا نهاي بشري را تشکيل مي دهد و چون از نظر زبان شناسان، زبان در اصل صداهایي است که بشر براي انتقال مفاهيم ذهني خود انتخاب کرده است، لذا مباحث آواشناختي را اولين گام براي تفسير آن تلقي مي کنند. قرآن، معجزة بزرگ الهي، از منظر اصوات، چکیده کامل
    خصایص صوتي هر زبان اولين بخش ماهيت همه زبا نهاي بشري را تشکيل مي دهد و چون از نظر زبان شناسان، زبان در اصل صداهایي است که بشر براي انتقال مفاهيم ذهني خود انتخاب کرده است، لذا مباحث آواشناختي را اولين گام براي تفسير آن تلقي مي کنند. قرآن، معجزة بزرگ الهي، از منظر اصوات، کلمات و ترکيبها بي نظير است و کوچکترين واحد صوتي، ارزش معنايي والايي دارد و مهمترين ويژگی اسلوبی قرآن اين است که آواها تابع معانی و متناسب با اغراض آيات هستند و با توجه به حال و مقام، متنوع مي گردند. این مقاله بر آن است تا خاصیت آوایی حروف به کاررفته در آیات قيامت را مورد کنکاش قرار دهد، چرا که در تصویرپردازیهای آیات قيامت، آواهای برخاسته از چیدمان حروف، نقش به‌سزایی ایفا می کنند و به صدای واقعی پدیده ها و وقایع موجود در قیامت دلالت می نمایند؛ به عنوان مثال زمانیکه از زلزلة قیامت و شکسته شدن و فروریختن کو هها سخن گفته می شود، حروفی چون«قاف » و «کاف » کاربرد بیشتری می یابند تا صداهای مهیب این حوادث قابل حس و قابل درک گردد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - بررسی جایگاه آواها در حرکت بخشی به تصاویر ادبی صحنه های قیامت در قرآن کریم
    مجید  صمدی
    خصایص صوتي هر زبان اولين بخش ماهيت همه زبا نهاي بشري را تشکيل مي دهد و چون از نظر زبان شناسان، زبان در اصل صداهایي است که بشر براي انتقال مفاهيم ذهني خود انتخاب کرده است، لذا مباحث آواشناختي را اولين گام براي تفسير آن تلقي مي کنند. قرآن، معجزة بزرگ الهي، از منظر اصوات، چکیده کامل
    خصایص صوتي هر زبان اولين بخش ماهيت همه زبا نهاي بشري را تشکيل مي دهد و چون از نظر زبان شناسان، زبان در اصل صداهایي است که بشر براي انتقال مفاهيم ذهني خود انتخاب کرده است، لذا مباحث آواشناختي را اولين گام براي تفسير آن تلقي مي کنند. قرآن، معجزة بزرگ الهي، از منظر اصوات، کلمات و ترکيبها بي نظير است و کوچکترين واحد صوتي، ارزش معنايي والايي دارد و مهمترين ويژگی اسلوبی قرآن اين است که آواها تابع معانی و متناسب با اغراض آيات هستند و با توجه به حال و مقام، متنوع مي گردند. این مقاله بر آن است تا خاصیت آوایی حروف به کاررفته در آیات قيامت را مورد کنکاش قرار دهد، چرا که در تصویرپردازیهای آیات قيامت، آواهای برخاسته از چیدمان حروف، نقش به‌سزایی ایفا می کنند و به صدای واقعی پدیده ها و وقایع موجود در قیامت دلالت می نمایند؛ به عنوان مثال زمانیکه از زلزلة قیامت و شکسته شدن و فروریختن کو هها سخن گفته می شود، حروفی چون«قاف » و «کاف » کاربرد بیشتری می یابند تا صداهای مهیب این حوادث قابل حس و قابل درک گردد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - مرتبه بند ی معماری متناسب با ساختار وجودی انسان
    رضا  سامه
    معماری پدید ه ای در ارتباط با انسان است و می بایست متناسب با وی محقّق شود، از این رو پرداختن به موضوع انسان به عنوان معرفت پایه در این دانش، امری انکارناپذیر می نماید. در این خصوص فهم مراتب معماری در ارتباط با مراتب وجودی انسان اهمیت بسیار می یابد. از سویی، از آنجایی ک چکیده کامل
    معماری پدید ه ای در ارتباط با انسان است و می بایست متناسب با وی محقّق شود، از این رو پرداختن به موضوع انسان به عنوان معرفت پایه در این دانش، امری انکارناپذیر می نماید. در این خصوص فهم مراتب معماری در ارتباط با مراتب وجودی انسان اهمیت بسیار می یابد. از سویی، از آنجایی که تعریف از انسان و تلقّیات از وی گاه بسیار متفاوت می نمُاید، تفاوت در درک از معماری نیز بسیار طبیعی خواهد بود. از این منظر مقالة حاضر به شناخت ماهیت انسان مبتنی بر آموز ههای قرآ ن مجید و حکمت اسلامی به عنوان نظام معرفتی حاکم بر پژوهش می پردازد و رابطة حاصل این شناخت را در ارتباط با معماری در درجات مختلف مورد بازشناسی قرار می دهد که این امر به مرتبه بندی معماری متناسب با ساختار وجودشناسانة انسان می‌انجامد. در این مقاله، ساختار وجودی انسان در سه ساحت طبیعت، غریزه و فطرت و در سه مرتبة وجودی جسم، روح و نفس ترسیم می گردد و معماری در تناظر با این ساحات و مراتب، سطح بندی می‌شود تا به مراتبی نظیر بنا، سرپناه، محیط، فضا و مکان دست یابد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - جهاد؛ مقوله ای فرهنگی اعتقادی در چارچوب سبک زندگی اسلامی
    محمد  جانیپور
    مقوله «جهاد » به دلیل حساسیت و آثار گسترد ه ای که بر تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جوامع اسلامی و همچنین نظم نوین جهانی داشته، موضوع تحلیلهای بسیاری قرار گرفته که در نتیجه آن، دیدگا ههای مختلفی تولید و عرضه شده است. برخی آن را به مثابه اقدامی نظامی و همسان با قتال دانس چکیده کامل
    مقوله «جهاد » به دلیل حساسیت و آثار گسترد ه ای که بر تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جوامع اسلامی و همچنین نظم نوین جهانی داشته، موضوع تحلیلهای بسیاری قرار گرفته که در نتیجه آن، دیدگا ههای مختلفی تولید و عرضه شده است. برخی آن را به مثابه اقدامی نظامی و همسان با قتال دانسته و برخی دیگر با رویکردی حداقلی، تنها جنبه های تدافعی جهاد را مدنظر قرار داد ه اند. بررسی آیات قرآن کریم و گونه شناسی انواع مختلف جهاد در دین مبین اسلام نشان می دهد که این مفهوم همواره به مثابه راهبردی عام، مطلق و نرم افزاری در راستای تأسیس، تثبیت و تداوم سبک زندگی اسلامی مطرح شده و در این راستا مصادیق متعددی پیدا کرده است. شناسایی گونه های مختلف جهاد در قرآن کریم و راهبردهای مطرح شده ذیل آنها، مؤید این است که هدف خداوند متعال از تبیین این مفهوم، ایجاد تغییر در ماهیت انسان و به تبع آن، تغییر در جها نبینی و ایدئولوژی او به منظور تثبیت حضور افراد و جوامع اسلامی در مسیر هدایت و توحید و در نهایت ترسیم سبک زندگی توحیدی مبتنی بر اصل جهاد بوده است . در این مقاله ابتدا مبانی مفهومی تحقیق تعریف شده و پس از شناسایی گونه های مختلف جهاد در قرآن کریم و تبیین راهبردهای هر کدام، الگوی مطرح جهت نیل به سبک زندگی اسلامی طراحی و ارائه شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - جهاد؛ مقوله ای فرهنگی اعتقادی در چارچوب سبک زندگی اسلامی
    محمد  جانیپور
    مقوله «جهاد » به دلیل حساسیت و آثار گسترد ه ای که بر تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جوامع اسلامی و همچنین نظم نوین جهانی داشته، موضوع تحلیلهای بسیاری قرار گرفته که در نتیجه آن، دیدگا ههای مختلفی تولید و عرضه شده است. برخی آن را به مثابه اقدامی نظامی و همسان با قتال دانس چکیده کامل
    مقوله «جهاد » به دلیل حساسیت و آثار گسترد ه ای که بر تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جوامع اسلامی و همچنین نظم نوین جهانی داشته، موضوع تحلیلهای بسیاری قرار گرفته که در نتیجه آن، دیدگا ههای مختلفی تولید و عرضه شده است. برخی آن را به مثابه اقدامی نظامی و همسان با قتال دانسته و برخی دیگر با رویکردی حداقلی، تنها جنبه های تدافعی جهاد را مدنظر قرار داد ه اند. بررسی آیات قرآن کریم و گونه شناسی انواع مختلف جهاد در دین مبین اسلام نشان می دهد که این مفهوم همواره به مثابه راهبردی عام، مطلق و نرم افزاری در راستای تأسیس، تثبیت و تداوم سبک زندگی اسلامی مطرح شده و در این راستا مصادیق متعددی پیدا کرده است. شناسایی گونه های مختلف جهاد در قرآن کریم و راهبردهای مطرح شده ذیل آنها، مؤید این است که هدف خداوند متعال از تبیین این مفهوم، ایجاد تغییر در ماهیت انسان و به تبع آن، تغییر در جها نبینی و ایدئولوژی او به منظور تثبیت حضور افراد و جوامع اسلامی در مسیر هدایت و توحید و در نهایت ترسیم سبک زندگی توحیدی مبتنی بر اصل جهاد بوده است . در این مقاله ابتدا مبانی مفهومی تحقیق تعریف شده و پس از شناسایی گونه های مختلف جهاد در قرآن کریم و تبیین راهبردهای هر کدام، الگوی مطرح جهت نیل به سبک زندگی اسلامی طراحی و ارائه شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - دانشگاه اسلامی و چشم انداز آن از منظر قرآن کریم
    امیر  فتاحی
    تعیین چشم انداز و طراحی افقهای روشن برای رشد و تعالی، نخستین و پایه ا ی ترین گام در جهت تدوین معماری مطلوب هر سازمان و نهاد است. به رغم تلا شهای فراوان در عرصه دستیابی به جایگاه مطلوب دانشگاه در کشور اسلامی مان و نیز بحث اسلامی سازی این نهاد مقدّس، هنوز به نحو مطلوب به چکیده کامل
    تعیین چشم انداز و طراحی افقهای روشن برای رشد و تعالی، نخستین و پایه ا ی ترین گام در جهت تدوین معماری مطلوب هر سازمان و نهاد است. به رغم تلا شهای فراوان در عرصه دستیابی به جایگاه مطلوب دانشگاه در کشور اسلامی مان و نیز بحث اسلامی سازی این نهاد مقدّس، هنوز به نحو مطلوب به ترسیمِ چشم انداز این نهاد برمبنای آموزه های اسلامی پرداخته نشده است. در مقاله حاضر تلاش شده است با مروری بر سرفصل های مفهو م شناسی چشم انداز و دانشگاه اسلامی ، ویژگی های بارز دانشگاه اسلامی و شاخص های چشم انداز دانشگاه اسلامی به تبیین این موضوع پرداخته شود و با تحلیل و بررسی آیات قرآن کریم، چشم انداز و سیمای شایسته این نهاد ترسیم شود. پژوهش حاضر، دانشگاه اسلامی را نهادی با سه مشخصه ذاتی یا مؤلفه بنیادین هویّت علمی، جهت گیری اسلامی و هویّت دینی، فایده مندی و خدمتگذاری معرفی می کند و با طراحی چشم انداز مطلوب آن، که متشکّل از شاخصهای دانایی، توانایی، نیکویی و زیبایی است، به الگوسازی و ترسیم پیکر و چارچوب اسلام پرداخته است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - کانون کنترل انسان در قرآن با تاکید بر مفهوم جبر و اختیار
    مریم عمیدی مظاهری
    سلامت انسان در تمام حیطه ها به شدت متاثر از سبک زندگی اوست. و از طرفی سبک زندگی و اعمال و رفتار از فرآیندهای ذهني، رواني و سبك انديشه انسان نشأت می گيرد و کانون کنترل شخصیت انسان كيي از مواردی است که تأثير مهمي بر شیوه تفکر و رفتار افراد مي گذارد. شواهد پژوهشی نشان مي د چکیده کامل
    سلامت انسان در تمام حیطه ها به شدت متاثر از سبک زندگی اوست. و از طرفی سبک زندگی و اعمال و رفتار از فرآیندهای ذهني، رواني و سبك انديشه انسان نشأت می گيرد و کانون کنترل شخصیت انسان كيي از مواردی است که تأثير مهمي بر شیوه تفکر و رفتار افراد مي گذارد. شواهد پژوهشی نشان مي دهد بسياري از مسائل و مشكلات انسا نها ناشي از اعتقاد به احاطة كنترل بیرونی بر افراد است لیکن تاثیر مثبت کنترل درونی بر افراد به چه میزان است؟ و آیا کنترل بیرونی نقش مثبتی در این زمینه ندارد؟ بررسی مفاهیم قرآنی و به خصوص مفاهیم مرتبط با جبر و اختیار نشان می دهد که گفتمان قرآنی بر نفی اختیار محض و تاثیر محدودی از جبر بیرونی بر افراد است لذا نگرش به کانون کنترل از زاویه دید قرآن کریم، طریقی میان کنترل درونی و بیرونی را نشان می دهد. پرونده مقاله