• فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - مکان، زمان، رؤیا و شخصیت در سوره یوسف
    مرتضی  زارع برمی
    قصّه ابزار مناسبی در انتقال آرما نها، تجربه ها، اندیشه ها، آداب، سنن و ارز شهای انسانی است. قرآن، قصّه را زماني به کار مي برد که می خواهد به وسيله آن حقّي را در ذهن مخاطب تثبيت و باطلي را از ذهن وی پاک کند؛ اما اين امر هيچ گاه مانع از آن نمي شود که ويژگي هاي هنري قصّه پ چکیده کامل
    قصّه ابزار مناسبی در انتقال آرما نها، تجربه ها، اندیشه ها، آداب، سنن و ارز شهای انسانی است. قرآن، قصّه را زماني به کار مي برد که می خواهد به وسيله آن حقّي را در ذهن مخاطب تثبيت و باطلي را از ذهن وی پاک کند؛ اما اين امر هيچ گاه مانع از آن نمي شود که ويژگي هاي هنري قصّه پردازی در آن ظاهر نشود. در قرآن کریم هم هدف ديني و هم طريقه هنري در بيان مدّ نظر است. در این مقاله تلاش شده است؛ با توجّه به مجموعه مفاهیم و اصول اساسی که امروزه در بیان داستان و درام تاکید می شود، تا حد امکان، در سوره یوسف، تصاویر و ویژگیهای مربوط به مکان، زمان، رؤیا و شخصیت، کشف و طبقه بندی شود. روش خاص پژوهش توصیفی- تحلیلی و بر پایه تصاویر استخراج شده از متن سوره است. یافته های پژوهش نشان می دهد: ارائه تصویری روشن و دقیق از اجتماع، مکان و زمان قصّه، خلاقیت در آفرینش و پردازش شخصيتها و طبیعت های انسانی، خلق چهره های متفاوت از يک شخصيت، گفتگو، طرح حوادث، گره افکنی، بحرا ن آفرینی، گر ه گشایی و ایجاد انتظار از جمله مهمترین ویژگی های هنری و ادبی سوره یوسف است. عوامل ياد شده همگام با يکديگر در روند حرکتی قصّه و تحقق اهداف آن عمل ميکنند. از دیگر نتایج حاصل، بازنمایی نقاط اشتراک میان اصول امروزی داستان-نویسی و قصّه پردازی با قصّه های قرآنی در نحوه روایت، اسلوب، ساختار و بهر ه گیری از ظرایف و فنون هنری و ادبی است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - اثربخشی معنا درمانی توأم با تلاوت قرآن و دعا بر افسردگی و سلول) T /کمکی(CD4
    شوبو  ویسی
    هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی معنادرمانی توام با تلاوت قرآن و دعا بر کاهش علائم افسردگی و تقویت سلول T/کمکی )+ CD4 ( بیماران افسرده بوده است. طرح پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون، دوره پیگیری و گروه کنترل بوده است. جامعه مورد بررسی شامل 50 زن ا چکیده کامل
    هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی معنادرمانی توام با تلاوت قرآن و دعا بر کاهش علائم افسردگی و تقویت سلول T/کمکی )+ CD4 ( بیماران افسرده بوده است. طرح پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون، دوره پیگیری و گروه کنترل بوده است. جامعه مورد بررسی شامل 50 زن افسرده نوروتیک است که به مطبهای خصوصی و مراکز مشاوره و روان درمانی مراجعت نموده اند. بیماران از لحاظ سن، وض اقتصادی اجتماعی، دارا بودن یک انحراف معیار بالاتر از میانگین در پرسشنامه افسردگی بک ) BDI (، عدم ابتلا به بیماریهایی که سیستم ایمنی بدن را مخدوش می سازد و سایر متغیرهای مورد نظر در پژوهش کاملا همگون بودند. سپس به طور تصادفی تعداد 30 نفرا ز آنها انتخاب و به گونه تصادفی به دو گروه آزمایش وکنترل تقسیم شدند. ابزار مورد استفاده در پژوهش شامل پرسشنامه افسردگی بک ) BDI ( و ارزیابی سلولهای ایمنی در آزمایشگاه با استفاده از روش فلوسایتومتری بوده است. گروه آزمایش طی 12 جلسه معنادرمانی توام با تلاوت آیاتی از قرآن کریم و دعا و نیایش روا ندرمانی شدند اما گروه کنترل مداخل های دریافت نکردند. سپس میزان علائم افسردگی و فعالیت سلولهای ایمنی دو گروه در مراحل مختلف قبل از درمان، پس از خاتمه درمان و در دوره پیگیری سه ماهه ارزیابی شد. نتایج حاصل آشکار ساخت که تفاوت معناداری میان گروه آزمایش و کنترل از لحاظ علائم افسردگی و سلول T/کمکی )+ CD4 ( وجود داشت ) 001/0P >(. علائم افسردگی در گروه آزمایش، نسبت به پیش آزمون و گروه کنترل به طور معناداری کاهش اما میزان سلولهای ایمنی افزایش یافته بود. این نتایج در دوره پیگیری به طور معناداری تداوم داشت. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - رویکردی نظری و عملی به هنر تصويرآفرینی قرآن برای آموزش روستاييان
    منصور شاه ولی
    ورود به دوران فراصنعتي، رو شهای يادگير ي اثربخش را مي طلبد که این مهم براي جوامع روستايي اهميت به مراتب بيشتري دارد. ترويج کشاورزي نقشي اساسي برای طراحي چنين رو شهايي دارد تا آنان را به فراگيري بيشتر مشتاق سازد. بکارگيري هنر از جمله تصويرآفرینی مي تواند تحقق اين مهم را چکیده کامل
    ورود به دوران فراصنعتي، رو شهای يادگير ي اثربخش را مي طلبد که این مهم براي جوامع روستايي اهميت به مراتب بيشتري دارد. ترويج کشاورزي نقشي اساسي برای طراحي چنين رو شهايي دارد تا آنان را به فراگيري بيشتر مشتاق سازد. بکارگيري هنر از جمله تصويرآفرینی مي تواند تحقق اين مهم را ممکن سازد زیرا نفوذ سريعتر و عميق تر را فراهم مي آورد. از جلو ه هاي باشكوه قرآن نيز آن است كه بسياري از پديد ه ها و معارف را در قالب تصاوير زيباي هنري، می آفریند که از مزيتهاي آن، دميدن روح حيات و حركت در پديد ه ها و معاني، تأثيرگذاري عميق بر دلها، انتقال معاني بسيار در قالب الفاظ اندك )ايجاز( و برانگيختن قواي حسي در راستاي اقناع عقلي است. آموزش جنبه هاي فني و تخصصي كشاورزي به همراه اين هنر، نه تنها یادگیری کشاورزان آسا نتر، بلکه آنان با فرهنگ قرآني نیز آشنا می شوند. اين تحقيق با بررسي کارکرد هنر تصويرآفریني قرآن در آموزش روستاييان نشان داد که در ايجاد ارتباط مناسب با مخاطبان، آموزشگر را ياري رسانده و تغييرات مطلوب در نگرش مخاطبان، نسبت به آب و رو شهاي ذخيره سازي آن و همچنین ويژگي هاي قرآني مورد نظر را در آنان ايجاد کرده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - بازشناسی مؤلفه های هويتّی مسکن سنتی بر اساس آیات قرآن و روایات ائمه معصومین
    هانیه  اخوت
    مسکن سنتي همواره بر اساس عقايد مذهبي ساکنين آن خلق مي شد و معمار سنتي تا حد امکان به اصول، قواعد و رو شهاي احداث خانه در آيات و احاديث توجه مي نمود و لذا اثري که خلق مي کرد بر مبناي آن الگوها شکل مي گرفت و همواره روح ديني در مسکن سنتي جريان مي يافت. بر این اساس این مقال چکیده کامل
    مسکن سنتي همواره بر اساس عقايد مذهبي ساکنين آن خلق مي شد و معمار سنتي تا حد امکان به اصول، قواعد و رو شهاي احداث خانه در آيات و احاديث توجه مي نمود و لذا اثري که خلق مي کرد بر مبناي آن الگوها شکل مي گرفت و همواره روح ديني در مسکن سنتي جريان مي يافت. بر این اساس این مقاله در راستای پاسخگویی به سوال و تأیید فرضیه زیر شکل گرفته است. سؤال: مؤلفه های هویت اسلامی در مسکن سنتی چیست و چه رابط های با یکدیگر دارند؟ فرضیه: بر اساس آیات قرآن و روایات معصومین )به طور مستقیم و غیر مستقیم( در باره مسکن و محل زندگی، الگوهای هویت اسلامی مشخص و رابطه میان آنها بر اساس بازشناسی مؤلفه های هویت اسلامی دریافت می شود. روش تحقیق از نوع تاريخي و توصيفي- تحليلي و روش جمع آوري اطلاعات از نوع کتابخانه اي با مطالعه اسناد سخت و نرم و نيز مطالعه ميداني می باشد. همچنين در بخشي از پژوهش از مطالعه ميداني به روش مصاحبه نيمه سازمان يافته بهر ه گيري شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد هويت ديني مسکن سنتي در 3مؤلفه پيوند ساختاري، پيوند محيطي و پيوند معنايي قابل دست هبندي است که اين سه با يکديگر همپوشاني داشته و تفکيک ناپذيرند؛ بدين معنا که الگوهاي هويت ديني ابتدا در ساختار شکل مي گيرند، سپس در محيط قوام مي يابند و در نهايت با پيوندهاي معنايي متعالي مي گردند. در انتهای مقاله نیز راهبردهای بازآفرینی هویت اسلامی در مسکن معاصر بر اساس مؤلفه های هویتی دریافتی از مسکن سنتی بیان می گردد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - حمایت از حریم خصوصی اشخاص از منظر آیات و روایات
    سجاد  شهباز قهفرخی
    حقّ بر حریم خصوصی، یکی از محترمترین حقوق اشخاص در تمامی جوامع است که تعالیم اسلامی نیز بر آن تأکید دارد. حريم خصوصي، محدوده ای از اعمال و ویژگی های هر شخص است که برای عموم آشکار نبوده و یا وی تمایل به افشای آن ندارد. اشخاص هی چگونه ورود و نظارت دیگران بر این فضا را برنم چکیده کامل
    حقّ بر حریم خصوصی، یکی از محترمترین حقوق اشخاص در تمامی جوامع است که تعالیم اسلامی نیز بر آن تأکید دارد. حريم خصوصي، محدوده ای از اعمال و ویژگی های هر شخص است که برای عموم آشکار نبوده و یا وی تمایل به افشای آن ندارد. اشخاص هی چگونه ورود و نظارت دیگران بر این فضا را برنمی تابند و نسبت به ورود غیر، واکنش نشان می دهند. وجود تعالیمی در اسلام همچون لزوم رعایت کرامت ذاتی اشخاص، لزوم کتمان سر، حرمت و احترام عرض و آبروی اشخاص از یک سو، و تصریح آیات و روایات متعدد بر حرمت تجسس در زندگی خصوصی اشخاص از سوی دیگر، بیانگر ارزش حقّ بر حریم خصوصی در نظام حقوقی اسلام است. در این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی نگاشته شده، ضمن تبیین مفهوم حریم خصوصی، جایگاه این حق در آیات و روایات مورد بررسی قرار خواهد گرفت. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - امر به معروف و نهی از منکر از منظر دین و شرایط اقامه آن
    سیّد اسماعیل  حسینی اجداد
    در قرآن کریم، آیات زیادی بر امر به معروف و نهی از منکر دلالت دارند؛ بعضی از این آیات به طور صریح و آمرانه و بعضی به طور غیرمستقیم و ارشادگرایانه به رواج این دو آموزه ی دینی می پردازند. با مطالعه کتب حدیث درمی یابیم که بیانات ائم هی هدی)ع( دربار هی وجوب امر به معروف و چکیده کامل
    در قرآن کریم، آیات زیادی بر امر به معروف و نهی از منکر دلالت دارند؛ بعضی از این آیات به طور صریح و آمرانه و بعضی به طور غیرمستقیم و ارشادگرایانه به رواج این دو آموزه ی دینی می پردازند. با مطالعه کتب حدیث درمی یابیم که بیانات ائم هی هدی)ع( دربار هی وجوب امر به معروف و نهی از منکر؛ ترجمان وحی و تفسیر قرآن کریم و در راستای مضامین و اهداف قرآنی است. شرایط اقامه امر به معروف و نهی از منکر در همه افراد جمع نمی شود، بلکه بعضی از مردم صلاحیت اقامه آن را دارند. هر چند همه مردم مخاطب آن هستند، ولی به آن مأمور نیستند و این شروط جز در «معصوم » و گروه مؤمنان جمع نمی شود. از مه مترین فرضی ههای این تحقیق آن است که آیا در حکومت اسلامی فقط صاحبان قدرت و ابزارهای قدرتمند باید امر به معروف و نهی از منکر نمایند؟ با توجه به یافت ههای مقاله، به این باور رسیدیم که انجام این دو فریضه توسط آحاد مؤمنین نه تنها باعث هرج و مرج و آشو بطلبی نم یشود، بلکه باعث استحکام پای هها و باو رهای اسلامی م یشود و در تربیت عمومی جامعه بسیار تأثیرگذار است؛ همچنین عدم تأثیر امر به معروف و نهی از منکر در مخاطب، نم یتواند بهانه و توجیهی برای ترک این عمل باشد. پرونده مقاله