• صفحه اصلی
  • بررسی تطبیقی دیدگاه قرآن با نظریات راجرز، مازلو و ویکتور فرانکل دربارۀ تقویت اراده

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401080339853 بازدید : 1776 صفحه: 97 - 120

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط