سیدمحمدعلی ایازی استاد
کارشناسی
دانشگاه آزاد اسلامی