اهداف و چشم انداز


  • برقراری شرایط مناسب تبادل دانش و دستاوردهای علمی-پژوهشی بین اساتید،دانشجویان و متخصصان در ارتباط با قرآن کریم
  • فراهم سازی فضای نوآوری و خلاقیت در زمینه قرآن کریم
  • رسیدن به اهداف گسترش پژوهش در زمینه  مطالعات میان‌رشته‌ای قرآن کریم
  • انتشار نتایج مطالعات نظام‌مند در زمینه مطالعات میان‌رشته‌ای قرآن کریم
  • بسترسازی مناسب جهت تولید علوم میان‌رشته‌ای