شناسنامه


عنوان نشریهپژوهش های میان رشته ای قرآن کریم

شاپا: 2383-3327

نوع نشریهدوفصلنامه

صاحب امتیازجهاد دانشگاهی

مدیر مسؤل

سردبیر: باقر غباری بناب

مدیر داخلی

مدیراجرایی: مهدی گنجور

آدرستهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، خیابان بزرگمهر، پلاک85، سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور

کد پستی1417844391

تلفن66485663 ؛ 66970775

فکس66485657