عباس مصلایی پور یزدی استاد
کارشناسی ارشد
دانشگاه امام صادق (ع)