مدير مسئول

محمدحسین حسنی دانش آموخته
دکترا

سردبیر

باقر غباری بناب استاد
دکترا

هیئت تحریریه

محمدعلی مهدوی راد استاد
کارشناسی ارشد
دانشگاه تهران
محمدعلی رضایی اصفهانی استاد
دکترا
دانشگاه جامعه المصطفی
فتحیه فتاحی زاده استاد
دکترا
دانشگاه الزهرا
علی نصیری استاد
دکترا
دانشگاه علم و صنعت
قاسم فائز استاد
دکترا
دانشگاه تهران
محسن قاسم پور استاد
کارشناسی ارشد
دانشگاه کاشان
عباس مصلایی پور یزدی استاد
کارشناسی ارشد
دانشگاه امام صادق (ع)
سیدمحمدعلی ایازی استاد
کارشناسی
دانشگاه آزاد اسلامی
حسین علی قبادی استاد
کارشناسی ارشد
دانشگاه تربیت مدرس
علی منتظری استاد
دکترا
جهاد دانشگاهی
فرزانه مفتون استاد
دکترا
جهاد دانشگاهی
فرانک فرزدی استاد
کارشناسی ارشد
جهاد دانشگاهی
ژیلا صدیقی استاد
دکترا
جهاد دانشگاهی
احمد پاکتچی استاد
دکترا
دانشگاه امام صادق (ع)
مجید معارف استاد
دکترا
دانشگاه تهران
احد فرامرز قراملکی استاد
دکترا
دانشگاه تهران
مسعود آذربایجانی استاد
دکترا
دانشگاه علوم پزشکی ایران
سلیمان خاکبان استاد
دکترا
دانشگاه قم
فریمان ابراهیم زاده استاد
دکترا
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
محمدرضا شاهرودی دانشیار
دکترا
دانشگاه تهران

مدیر داخلی

محمد پارسائیان دانش آموخته
دکترا