مقاله


کد مقاله : 1394102314828867

عنوان مقاله : رویکردی نظری و عملی به هنر تصويرآفرینی قرآن برای آموزش روستاييان

نشریه شماره : 16 فصل پاییز - زمستان 1391

مشاهده شده : 1488

فایل های مقاله : 408 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 فهیمه ابراهیمی 155 دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 منصور شاه ولی Author:shahvali@shirazu.ac.ir استاد دکترا

چکیده مقاله

ورود به دوران فراصنعتي، رو شهای يادگير ي اثربخش را مي طلبد که این مهم براي جوامع روستايي اهميت به مراتب بيشتري دارد. ترويج کشاورزي نقشي اساسي برای طراحي چنين رو شهايي دارد تا آنان را به فراگيري بيشتر مشتاق سازد. بکارگيري هنر از جمله تصويرآفرینی مي تواند تحقق اين مهم را ممکن سازد زیرا نفوذ سريعتر و عميق تر را فراهم مي آورد. از جلو ه هاي باشكوه قرآن نيز آن است كه بسياري از پديد ه ها و معارف را در قالب تصاوير زيباي هنري، می آفریند که از مزيتهاي آن، دميدن روح حيات و حركت در پديد ه ها و معاني، تأثيرگذاري عميق بر دلها، انتقال معاني بسيار در قالب الفاظ اندك )ايجاز( و برانگيختن قواي حسي در راستاي اقناع عقلي است. آموزش جنبه هاي فني و تخصصي كشاورزي به همراه اين هنر، نه تنها یادگیری کشاورزان آسا نتر، بلکه آنان با فرهنگ قرآني نیز آشنا می شوند. اين تحقيق با بررسي کارکرد هنر تصويرآفریني قرآن در آموزش روستاييان نشان داد که در ايجاد ارتباط مناسب با مخاطبان، آموزشگر را ياري رسانده و تغييرات مطلوب در نگرش مخاطبان، نسبت به آب و رو شهاي ذخيره سازي آن و همچنین ويژگي هاي قرآني مورد نظر را در آنان ايجاد کرده است.