مقاله


کد مقاله : 13941021144753820

عنوان مقاله : بررسي تأثیر آموزش آموزه های قرآنی بر بهبود پذیرش اجتماعی

نشریه شماره : 11 فصل بهار 1388

مشاهده شده : 576

فایل های مقاله : 215 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مجید محمودیان 09124216712 دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 بهرام صالح صدق پور 115 استادیار دکترا

چکیده مقاله

این تحقیق تاثیر آموزش آموزه های قرآنی بر بهبود پذیرش اجتماعی فراگیران را مورد بررسی قرار می دهد روش تحقیق نيمه آزمایشی بوده و با استفاده از گروه کنترل صورت گرفته است وجامعه تحقیق یکصد و بیست نفر از دانشجویان و حجم نمونه آن چهل و دو نفر با انتخاب تصادفی است. نتایج تحقیق نشان مي دهد آموزش آموزه های قرآنی و تمرین های کارگاهی بر متغیر وابسته پذیرش اجتماعی تاثیر مثبت داشته است و بررسي داده هاي آماري بیانگر معنی دار بودن تغییرات در این شاخص است.