لیست داوران   شماره21 سال11

# نام و نام خانوادگی پست الکترونیک وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات شناسه پژوهشگر (ORCID) Publons Medenly
1 فاطمه  قربانی fateme_ghorbani2002@yahoo.com مازندران دانشیار 4
2 محمد حسین اخوان طبسی mhat.isu@gmail.com جهاد دانشگاهی دانشیار 5