لیست داوران

# نام و نام خانوادگی پست الکترونیک وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات شناسه پژوهشگر (ORCID) Publons Medenly
1 فاطمه  قربانی fateme_ghorbani2002@yahoo.com مازندران دانشیار 4
2 محسن رفیع خواه m.rafikhah@gmail.com فعالیت های قرانی دانشیار 5
3 هادی پورشافعی pourshafei@yahoo.com دانشگاه بیرجند استاد کارشناسی ارشد
4 حسین شجاعی shojaeihosein030@gmail.com تهران دانشیار دکترا
5 حسین شکوهی فرد hshokohi@birjand.ac.ir دانشگاه بیرجند استاد کارشناسی
6 حسن اصغرپور hsnasr21@yahoo.com استاد دکترا
7 آقای دکتر شهیدی roohallahshahidi@gmail.com استاد دکترا
8 رضا زهروی zahravi@gmail.com استاد دکترا
9 ژیلا صدیقی jilasadigh@yahoo.com جهاد دانشگاهی استاد دکترا
10 محمد حسین اخوان طبسی mhat.isu@gmail.com جهاد دانشگاهی دانشیار 5
11 حمیدرضا یونسی younesi313@gmail.com مرکز مطالعات میان رشته‌ای قرآن کریم استاد 4
12 امیرحسین  فراستی amirhoseinfarasati76@gmail.com دانشجوی کارشناسی ارشد در دانشگاه امام صادق (ع) دانشجو کارشناسی ارشد