آخرین شماره


شماره 1 سال 6
بهار - تابستان 1394
دانلود فایل

1 - نظریه«قدرت نرم» در قرآن کریم؛ مطالعه تطبیقی گفتمان اسلامی و غرب ( DOI : 0)
( اصغر افتخاری - علی کمالی اندانی - وحید کرباسی )
2 - مطالعه تطبیقی اقناع درمدل یادگیری ومدل قرآن ( DOI : 0)
( ابراهیم کاملی - حسام¬الدّین آشنا )
3 - نقد و بررسی رویکرد تحقیق موضوعی در قرآن کریم ( DOI : 0)
( مصطفی حسینی گلکار - محسن هاشمی )
4 - مفهوم شناسی دانشگاه علوم پزشکی اسلامی با تکیه بر آیات و روایات ( DOI : 0)
( مهدی جعفر زاده دیزآبادی - علی شفیعی )
5 - روش شناسی تحقیق موضوعی در قرآن کریم: طراحی الگویی کاربردی برای پژوهش های میان رشتهای ( DOI : 0)
( سعید مسعودی پور - مهدی سپهری )
6 - اثربخشی استماع آوای قرآن کریم در بهبود افسردگی زنان نابارور ( DOI : 0)
( محسن گل محمدیان - ابراهیم نعیمی - موسی چوپانی )