آخرین شماره


شماره 2 سال 5
پاییز - زمستان 1393
دانلود فایل

1 - تواتر تاریخی در حوزه قرآن و حدیث (با تأکید بر نقد دیدگاه خاورشناسان و اخباریان) ( DOI : 0)
( محمدحسن احمدی )
2 - بنیان های نظری جامعه شناسی در قرآن کریم ( DOI : 0)
( محسن صادقی امینی - سید عبدالوهاب طالقانی - زهرا فقیه ایمانی )
3 - ظرفیت‌های معماری متناسب با مفهوم کیفیت زندگی انسان در قرآن ( DOI : 0)
( رضا سامه )
4 - اثربخشی معنادرمانی قرآن و معنادرمانی فرانکل بر سلامت روان و بهزیستی ذهنی مادران افسرده ( DOI : 0)
( فریده داودی حموله - محمدحسین فلاح - مهدی اسمعیلی صدرآبادی - مهران علیپور )
5 - آسیب‌شناسی مطالعات بین‌رشته‌ای قرآن کریم در فضای فناوری اطلاعات محور ( DOI : 0)
( حمیدرضا ایمانی فر )
6 - تجلی آیات قرآن مجید در فرش-باغ ایرانی با تأکید بر سوره الرحمن ( DOI : 0)
( محمد جواد مهدوی نژاد - مجتبی انصاری - سپیده صمدزاده - آزاده فاضلی - مرضیه السادات احمدنژاد )