مقاله


کد مقاله : 13950428105592884

عنوان مقاله : نقد و بررسی رویکرد تحقیق موضوعی در قرآن کریم

نشریه شماره : 21 فصل بهار - تابستان 1394

مشاهده شده : 752

فایل های مقاله : 16.76 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مصطفی حسینی گلکار Mhq.golkar@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 محسن هاشمی hashemi@gmail.com دانشیار دکترا

چکیده مقاله

روش«تحقیق موضوعی» در قرآن¬کریم، رویکردی جدید برای تدبر در قرآن است که در طی بیش از سه دهه گذشته توسط حلقه مطالعات قرآنی با محوریت دکتر لسانی فشارکی شکل گرفته و تکامل یافته است و امروز با اقبال گسترده¬ای از سوی دانشجویان و محققان به ویژه در حوزه مطالعات تطبیقی و میان¬رشته¬ای مواجه شده است. با این وجود، این رویکرد چالش¬های فراوان روش شناختی؛ دیدگاهی و آینده¬نگارانه¬ای را پیش روی خود دارد. در درجه اوّل، روش هنوز نواقص متعددی دارد؛ بیش از اندازه بر تداعی آزاد مبتنی شده و به منظور ارائه در قالب روش مطالعات قرآنی نیازمند تکامل است. در درجه دوّم موجب بروز التقاطات فراوانی در اندیشه محققان جوانی که از این روش استفاده می نمایند خواهد شد و در درجه سوّم به نظر می¬رسد شیوع این رویکرد منجر به پروتستانتیزم اسلامی گردد. در این مقاله ضمن بررسی اجمالی «روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم» به طرح مهم¬ترین مزایا و نواقص آن پرداخته شده است. در نهایت نتیجه گرفته شده است که تدبر در قرآن¬کریم را باید امری تشکیکی بدانیم و دارای مراتب و سطوحی که به صورت مسلّم از این منظر، تفسیر و تحقیق موضوعی نه اموری مستقل بلکه مرتبط خواهند بود.