مقاله


کد مقاله : 13941028103011892

عنوان مقاله : قرآن کریم چشمه سار زیبایی شناسی

نشریه شماره : 12 فصل تابستان 1388

مشاهده شده : 594

فایل های مقاله : 37 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حسن خرقانی 183 مربی دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

زیباشناسی دانشی است که به مطالعه در مورد زیبایی می‌پردازد و برای ارزشیابی اثار هنری به کار می‌رود قران کریم چه جایگاهی در دانش زیبایی شناسی دارد و آیا نظام منسجمی در زیبایی شناسی معرفی می‌کند و می‌توان دانشی زیباشناسانه را به اسلام نسبت داد؟ اینها پرسش‌هایی است که این مقاله در پی پاسخگویی به آنهاست. مقاله حاضر پژوهشی است که اثبات می‌کند نظامی زیباشناسانه در قرآن و اسلام وجود دارد و ضمن تبیین آن که قرآن خود پدیده‌ای زیباشناختی است، روشن می‌سازد که نگره‌های زیباشناختی والایی در قرآن کریم وجود دارد و از این میان عینی یا ذهنی بودن زیبایی را به عنوان نمونه ای از مباحث زیبایی شناسی در قران بررسی می‌کند آنگاه به تردیدهایی درباره وجود نظام زیبایی شناختی اسلام، پاسخ می‌دهد و میان زیبایی شناسی قرآن و دانش زیبایی شناسی نسبت سنجی می‌کند و در پایان اشاره ای به نقش زیبایی شناسی در شناخت زیبایی های قرآن دارد.