مقاله


کد مقاله : 13941023141613868

عنوان مقاله : بازشناسی مؤلفه های هويتّی مسکن سنتی بر اساس آیات قرآن و روایات ائمه معصومین

نشریه شماره : 16 فصل پاییز - زمستان 1391

مشاهده شده : 698

فایل های مقاله : 558 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 هانیه اخوت h.okhovat@yahoo.com استاد دکترا

چکیده مقاله

مسکن سنتي همواره بر اساس عقايد مذهبي ساکنين آن خلق مي شد و معمار سنتي تا حد امکان به اصول، قواعد و رو شهاي احداث خانه در آيات و احاديث توجه مي نمود و لذا اثري که خلق مي کرد بر مبناي آن الگوها شکل مي گرفت و همواره روح ديني در مسکن سنتي جريان مي يافت. بر این اساس این مقاله در راستای پاسخگویی به سوال و تأیید فرضیه زیر شکل گرفته است. سؤال: مؤلفه های هویت اسلامی در مسکن سنتی چیست و چه رابط های با یکدیگر دارند؟ فرضیه: بر اساس آیات قرآن و روایات معصومین )به طور مستقیم و غیر مستقیم( در باره مسکن و محل زندگی، الگوهای هویت اسلامی مشخص و رابطه میان آنها بر اساس بازشناسی مؤلفه های هویت اسلامی دریافت می شود. روش تحقیق از نوع تاريخي و توصيفي- تحليلي و روش جمع آوري اطلاعات از نوع کتابخانه اي با مطالعه اسناد سخت و نرم و نيز مطالعه ميداني می باشد. همچنين در بخشي از پژوهش از مطالعه ميداني به روش مصاحبه نيمه سازمان يافته بهر ه گيري شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد هويت ديني مسکن سنتي در 3مؤلفه پيوند ساختاري، پيوند محيطي و پيوند معنايي قابل دست هبندي است که اين سه با يکديگر همپوشاني داشته و تفکيک ناپذيرند؛ بدين معنا که الگوهاي هويت ديني ابتدا در ساختار شکل مي گيرند، سپس در محيط قوام مي يابند و در نهايت با پيوندهاي معنايي متعالي مي گردند. در انتهای مقاله نیز راهبردهای بازآفرینی هویت اسلامی در مسکن معاصر بر اساس مؤلفه های هویتی دریافتی از مسکن سنتی بیان می گردد.