مقاله


کد مقاله : 13941023104946857

عنوان مقاله : (تجلي مفاهيم قرآنی در باغ ایرانی با تاکید بر سوره انسان( نمونه موردی: باغ دولت آباد یزد

نشریه شماره : 17 فصل بهار - تابستان 1392

مشاهده شده : 633

فایل های مقاله : 612 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمدرضا پورجعفر pourja_m@modares.ac.ir استاد دکترا
2 ثریا رستمی 141 دانش آموخته کارشناسی
3 علی پورجعفر 142 دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد
4 محسن رستمی 143 دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

در این مقاله ابتدا با مطالعه با غهای ایرانی بويژه دوره اسلامي و بررسی خصوصیات کلی و فضای کالبدی آن)آب، گياه و....( به بررسی عناصر باغ پرداخته شده است. سپس با بررسي و جستجو در متن قرآن بويژه سوره انسان و تفاسير مربوط به آن )تفسيرالميزان و تفسير نمونه( عناصر بهشت قرآني در عناصر باغ دولت آباد بازخواني گرديده است. اين بازخواني از طريق تحليل كالبدي- فضايي باغ دولت آباد و انطباق با مفاهيم قراني صورت پذيرفته است. هدف از اين مطالعه استخراج وجوه اشتراك نعمتهاي باغ بهشت با عناصر باغ دولت آباد بوده و تكنيك مورد استفاده در اين پژوهش، توصيفي- تحليلي است. گردآوري اطلاعات از طريق بازديد، برداشت ميداني و كتابخان ه اي بوده و آناليز اطلاعات جمع آوري شده بر اساس قياس آنها از تفاسير قرآني بويژه تفسير الميزان انجام گرديده است. نتايج به دست آمده نشان م يدهد كه عناصر موجود در باغ ايراني در سوره انسان با عنوان نعمتهاي بهشت قرآني ياد شده است كه اين نعمتها بصورت عيني و ذهني در هم در كالبد باغ و هم در باور طراح آن استعاراتي مادي و معنوي به جا نهاده است.