مقاله


کد مقاله : 1394102210294839

عنوان مقاله : بررسی تطبیقی ارزیابی شناختی در رویکرد روانشناسی شناختی و قرآن

نشریه شماره : 20 فصل بهار - تابستان 1393

مشاهده شده : 710

فایل های مقاله : 850 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمدرضا ستوده نیا bayanelm@yahoo.com دانشیار دکترا
2 مليحه رمضاني 131 دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

ديدگاه¬هاي شناختي سلامت رواني و جسمي افراد را تحت تاثیر نوع تفسير آنها از خود و جهان پيرامونشان می‌دانند. هرچه دريافت افراد از محيط به واقعيت نزدیک‌تر و تفسيرشان از آنها منطقی‌تر باشد از آسیب‌های رواني و جسمی به دور خواهند بود؛ در غير اين صورت دچار انواع آسیب‌های رواني و جسمی خواهند شد. با توجه به رواج اين شيوه درماني در عصر حاضر و توجه خاص درمانگران به آن، اين پژوهش درصدد بررسي اين مسئله از ديدگاه قرآن است. اينکه درمانگران از چه شیوه‌های شناختي بهره گيرند تا به بهبودي سریع‌تر بيمار بينجامد؟ و اينکه اين مفهوم در قرآن به چه صورتي بيان شده است؟ پرسش‌هایی است که این پژوهش درصدد پاسخگویی به آنها بوده است. از آنجایی‌که داده¬هاي روانشناسي بيش از داده¬هاي قرآن است، در این پژوهش از روش مقايسه¬اي نامتوازن بهره مي¬گيريم که تکيه آن بر روي بررسي واژگان مرتبط با موضوع است. يافته¬ها نشان داد که مسئله شناخت در ديدگاه قرآن از مسائل مهم انسان‌شناسی است ¬و اين مفهوم¬ تحت¬ عنوان واژه¬هاي مختلف (حکمه،¬ فقه¬، فكر، نظر، تدبر، علم، عرف) مطرح شده است. در روانشناسي شناختی، صرف شناخت خود و محيط ازجنبه حسی و عقلی مطرح شده است؛ اما در ديدگاه قرآني با انواع دیگری از شناخت مثل قلبی و فطری (دارای دوبعد شناخت و گرایش)، وحیانی (کلام خدا و معصوم) و نوع خاصی از شناخت عقلی (عقل روحانی) مواجهیم. در این دیدگاه (شناخت¬شناسی الهی) باور به خدا و الزامات آن معیار تفکر منطقی و غیر¬منطقی است. حذف یا نقصان این باور (کفر ونفاق) منجر به اختلالات روانی و رفتاری می¬شود.