مقاله


کد مقاله : 13941021155342826

عنوان مقاله : مقایسه ویژگی‌های مدیریت از دیدگاه قرآن کریم با مدیریت‌ از دیدگاه تئوریهای غربي

نشریه شماره : 11 فصل بهار 1388

مشاهده شده : 1034

فایل های مقاله : 230 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 بهاره شهریاری 09123897095 دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 علی نجات‌بخش اصفهانی 120 استادیار دکترا

چکیده مقاله

این مقاله به تشریح ویژگی‌های مدیریت اسلامی از دیدگاه آیات قرآن و مقایسه آن با مدیریت برآمده از تئوریهای مدیریت غربی پرداخته است. نوع تحقيق از لحاظ هدف، كاربردي و روش انجام تحقیق توصیفی از نوع همبستگي است. در این مقاله با استفاده از منابع موجود کتابخانه‌ای و میدانی و بهره‌گیری از مطالعات، و سندكاوي و پرسشنامه به گردآوری داده‌های مورد نیاز پرداخته شده و با بكارگيري نرم‌افزار SPSS، داده‌های گردآوری شده تجزیه و تحلیل شده است. همچنین با ترسيم جدول و نمودارهای مختلف، سعی شده میزان فاصله موجود بین عملکرد مدیریت اسلامی از دیدگاه قرآن با آنچه در تئوریهای مدیریت غربی آمده است و در حال حاضر در کشور پیاده می‌شود استخراج شود. جامعه آماري و نمونه آماری اين تحقيق، 30 نفر از اساتيد دانشگاه پيام نور مركز تهران مي‌باشند. یافته‌های تحقیق مؤید آن است که بین ویژگی‌های مطلوب مدیریت اسلامی مأخوذ از آیات قرآن با آنچه تحت عنوان وظايف اساسي مديريت (برنامه‌ریزی، سازماندهی، بسیج منابع، ...) بيان مي‌شود، همبستگی كامل وجود دارد. طبق نظر خبرگان مدیریت اسلامی تحت مطالعه در مدیریت اسلامی برای انجام وظایف مدیریتی از قبیل برنامه‌ریزی، سازماندهی، بسیج منابع، هدایت و رهبری، هماهنگی، کنترل، گزارش‌دهی و بودجه‌بندی به ویژگی‌های ذکر شده (که مأخوذ از آیات قرآن هستند) توجه بیشتری نسبت به مديريت غربي نشان داده می‌شود. این ضرورت وجود دارد كه مدیران دستگاه‌های اجرایی جهت عملی کردن ارزش‌های اصیل نهفته در متن آیات قرآن و تحقق مبانی و اصول مدیریت اسلامی، بایستی این ویژگی‌ها را مدنظر قرار دهند و اقدام به تقليل این فاصله نمایند. به عبارت روشن‌تر هرچه ارزش‌هاي برخواسته از مكتب در رابطه با مديريت اسلامي بيشتر پياده شود، فاصله كمتر خواهد بود يعني انحراف از «معيار ويژگي‌ها» كاهش مي‌يابد. محققین توجه برنامه‌ریزان رده‌ بالا را به شرایط احرازی و اعمال ویژگی‌های فوق در برنامه آموزش و انتصاب مدیران، معطوف مي نمايند.